Hepatic lymphoepithelioma-like carcinoma: a case report with literature review

Chunxiu Yang, Yueying Li, Yanyan Chen, Shu-Yuan Xiao